Blogs

Mon, May 7, 2012 at 10:57 PM

Nicki

By: Sarah.B

Nicki Minaj

  1. Sarah.B avatar

    On Fri, May 11, 2012 at 12:19 AM, Sarah.B said:

    Hahaha damn rights :P

  2. STARSHIPS2K12 avatar

    On Mon, May 7, 2012 at 11:21 PM, STARSHIPS2K12 said:

    is a sexy bitch!

Post a comment

Sarah.B’s Blogs

Newsletter Signup